Rua de bombeiros Voluntarios de Elvas, Elvas 7350-111 , Portugal

Menu

Terms of use

Português - Englisch - Nederlands - Français - Espanõl - Deutsch

Português
Esta página ainda não foi traduzida.
Nossas desculpas. Estamos trabalhando nisso.


Englisch
This page has not been translated yet.
Our apologies. We are working on it.


Nederlands

Algemene voorwaarden Quinta Vale de Marmelos


Quinta Vale de Marmelos hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen/reserveringen, tenzij anders vermeld.


Terminologie

Gast: een persoon die bij Quinta Vale de Marmelos verblijft en als zodanig is aangemeld via het contact formulier.

Hoofdgast: de persoon die bij Quinta Vale de Marmelos heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact formulier: Een op de website www.quintavaledemarmelos.com geplaatst formulier wat dient te worden ingevuld om een reservering te maken.

Reservering: een bevestiging door Quinta Vale de Marmelos van een door de gast ingevuld en ingestuurd contact formulier.

Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten op de bankrekening van Quinta Vale de Marmelos is gestort.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.


1.    De B&B en cottages.


1.1    De B&B en cottages zijn beschreven in de website www.quintavaledemarmelos.com. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de quinta ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan  dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in de B&B is één nacht.
1.3    In de cottages geldt een minimum verblijf van 2 nachten met uitzondering van het hoogseizoen, 4 nachten.
1.4    De B&B en cottages zijn 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte heeft een eigen ingang.
1.5    Rusttijden zijn van 22.00 uur – 07.00 uur.
1.6    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.7    Huisdieren zijn niet toegestaan  in de B&B wel in de cottages na overleg met de beheerder.
1.8    De kamers zijn geschikt voor twee personen. Beide cottages zijn geschikt voor vier personen.
1.9    Inchecken van 14.00-20.00 uur, uitchecken om 11.00 uur.
1.10    De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.


2.0    Tarieven

2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van Quinta Vale de Marmelos worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.


3.0    Reservering en Betaling

3.1    Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd door de B&B, dient de hoofdgast een voorschot van 50 % van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van Quinta Vale de Marmelos.
3.2    De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een bevestiging door Quinta Vale de Marmelos.
3.3   De Hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer over te maken. Dit kunt u aangeven in het online reserveringsformulier.
3.4    Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar : IBAN nr.: PT50 0018 0003 4157 7966 020 63 BIC: TOTAPTPL ten name van Quinta Vale de Marmelos.
3.5    De Hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant. De B&B accepteert geen credit cards.


4.0     Annulering


4.1    De annulering dient te gebeuren per email, met vermelding van de naam en de periode van de boeking.
4.2    Bij annulering tot 30 dagen voor de geplande aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
4.3    Bij annulering tot 21 dagen voor de aankomstdatum berekenen wij 25% van de reserveringswaarde.
4.4    Bij annulering tot 14 dagen voor aankomstdatum berekenen wij 50% van de reserveringswaarde.
4.5    Bij annulering binnen 7 dagen voor de aankomstdatum of in geval van no-show brengen we het volledig bedrag van de reserveringswaarde in rekening.
4.6    Quinta Vale de Marmelos heeft steeds het recht meer dan 48 uur van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.  


5.0     Schade


5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3    Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.


6.0    Klachten


6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Quinta Vale de Mamelos voor te leggen. Quinta Vale de Marmelos dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.


7.0    Overmacht


7.1      In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Quinta Vale de Marmelos gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de Quinta kan worden gevergd.


8.0    Aansprakelijkheid


8.1    Quinta Vale de Marmelos kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de Quinta tegen aanspraken dienaangaande. De Quinta is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de Quinta.
8.2     Quinta Vale de Marmelos kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de Quinta.
8.3   De beperkte aansprakelijkheid, vermeld in 8.2, wordt steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Quinta is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de Quinta in het voorkomende geval zal uitkeren.


9.0    Privacy


9.1    Quinta Vale de Marmelos zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.


Francais
Cette page n'a pas encore été traduit.
Nos excuses. Nous y travaillons


Español
Esta página no ha sido traducido todavía.
Lo sentimos. Estamos trabajando en ello.


Deutsch
Diese Seite wurde bisher noch nicht übersetzt.
Leider. Wir arbeiten daran.


×

Log in